top of page

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

 

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר "http://remostudio.com" מפעילת האתר, ReMo סטודיו (“החברה”) מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת החברה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות החברה בעניין איסוף מידע מהאתר. 

החברה פועלת בהתאם לדין החל בישראל ומקפידה למלא אחר הוראותיו, והוא בלבד מהווה את הדין החל על מדיניות פרטיות זו. מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר "http://remostudio.com" מפעילת האתר, ReMo סטודיו (“החברה”) מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת החברה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות החברה בעניין איסוף מידע מהאתר. 

החברה פועלת בהתאם לדין החל בישראל ומקפידה למלא אחר הוראותיו, והוא בלבד מהווה את הדין החל על מדיניות פרטיות זו.

1. כללי

  1. השימוש באתר האינטרנט ש להחברה ו/או כל פניה אליה שלא במסגרת איזה מהשירותים המסופקים על ידה, יהוו הסכמה נוספת למדיניות זו.

  2. במקומות מסוימים באתר ייתכן והמשתמש יתבקש להעביר פרטים אישיים. פרטים אלה יכול שיכללו, בין היתר, את שמך המלא, מספר תעודת זהות, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת, מספר טלפון נייד, מיקוד, פרטי כרטיס אשראי ופרטים נוספים. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת ושתמסור בעתיד.

  3. החברה תהיה רשאית לשמור כל מידע שנאסף על ידה, בין באמצעות השימוש באתר או בדרכים נוספות )"המידע"(, ולהשתמש בו לשם פניה למשתמש בהצעות שיווקיות בכל דרך תקשורת )אלא אם יודיע לחברה מפורשות, באמצעות כתובת הדוא"ל המפורטת באתר, כי אינו מעוניין בכך(, וכן לצרכיה הפנימיים לרבות לשם אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ומיצוי זכויות החברה על פי דין ו/או כל הסכם עימה.


2. מאגר המידע והשימוש בו

2.1. הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע של החברה. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו.

2.2. החברה תהיה רשאית להעביר פרטים סטטיסטים מתוך המידע לצדדים שלישיים, ובלבד שלא יהא בהם כדי לזהות את המשתמש, אולם הוא עשוי לזהות את מכשיר הקצה בו השתמשת.

2.3. מובהר כי לצורך הספקת איזה מהשירותים המוצעים על ידה או הקשורים בהם, החברה עשויה להשתמש בשירותיהם של ספקים חיצוניים. אי לכך, יתכן כי חלק מן המידע שהיא אוספת, לרבות פרטיך האישיים, יועבר לספק רלבנטי על מנת לאפשר את אספקת המוצר או השירות לידך.

3. צדדים שלישיים

3.1 ייתכן וישנם מספר מקומות באתר שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לקישורים לאתרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו ואינם קשורים לחברה. בקישורים הללו עשויים לבקש מהמשתמש ו/או לאסוף מידע עליו באופן עצמאי לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים לספק לחברה מידע אודות פעילות המשתמש בקישורים הללו.

3.2 כל צד שלישי אשר עשויה החברה לגלות לו מידע אישי בכפוף למדיניות פרטיות זו עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהחברה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, החברה מעודדת אותך לבקר בקישורים של צדדים שלישיים כאמור.

3.3 החברה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלו ומפרסמים להציג פרסומות באתר. הצדדים השלישיים הללו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מעקב, כגון “Cookies” (ראו להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב“Cookies“ כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

4. מסירת מידע לצד שלישי

להלן מצבים בהם בגינם עשויה החברה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:
- כאשר המשתמש אישר לחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;

- במקרה בו המשתמש ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;

- במקרה בו החברה תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;

- בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ”ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות שלטונית אחרת;

- על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של החברה;

- על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין;

- כאשר החברה מאמינה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי
חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;

- על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של החברה, עובדיה, משתמשי האתר או אחרים;

- בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי החברה, מיזוג, איחוד או מכירת נכסים, או במקרה של פירוק.

5. שימוש ב-“Cookies“

5.1 החברה עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר.
5.2 החברה עושה שימוש בעוגיות לרבות עוגיות של “פייסבוק” כאשר משתמש עושה שימוש באתר, ובמקרה כאמור החברה עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשויה החברה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הינו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies) באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.

6. אבטחת מידע

6.1 החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.
6.2 החברה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר. עם זאת, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת החברה.

7. דיוור ישיר

משתמש אשר יזין את פרטי הקשר שלו באתר (לרבות אימייל ומספר טלפון) מאשר לחברה לפנות אליו ולשלוח לו דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

8. זכות לעיין במידע ולעדכנו

8.1 על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של החברה. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל. פנייה כזאת יש להפנות לחברה בדוא”ל שכתובתו היא: lieberegina@gmail.com. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדו בשל כך.
8.2 אם המידע שבמאגר המידע של החברה משמש לצורך פניה אישית למשתמש,
הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

9. שינויים במדיניות הפרטיות


9.1. החברה רשאית לשנות מדיניות זו בכל עת ללא כל הודעה מוקדמת.
 

bottom of page